دو عدد مجسمه زیبای بانوان سالمند ، (بانوی سبد به دست نمکدان میباشد)