دو عدد مجسمه برنز برنجی قدیمی گاو و گوزن

ارتفاع : 7.5 سانتیمتر

ورن : 700 گرم