دو عدد مجسمه برنجی عرفانی رقص سماع ، زیبا

دو عدد مجسمه برنجی رقاص زیبا

وزن : 420 گرم

ارتفاع : 8.5 سانتیمتر