دو عدد قاشق چوبی قاجاری منقش به اشعار زیبا

دو عدد قاشق چوبی قاجاری

نایاب ، آنتیک

کلکسیونی

تاریخدار ، قدمت بالای  صد سال