دو عدد قاشق چوبی زیبا ، ظریف و آنتیک

دو عدد قاشق چوبی زیبا و ظریف

آنتیک و زیبا

ابعاد حدود 10 سانتیمتر