دو عدد قاشق چوبی دو رو کار بسیار قدیمی

دوعدد قاشق چوبی بسیا ،بسیار کهنه قدیمی

در روی آن کار شده

نفیس