دو عدد قاشق چوبی بسیار قدیمی ،با قدمت صد ساله

دو عدد قاشق چوبی با قدمت صد سال

منقش به اشعار زیبا

تاریخ دار