دو عدد قاب حضرت عیسی مسیح و پیروان ، آنتیک نایاب و بینظیر