دو عدد ظرف عتیقه قدیمی کهنه ، ایراد دار

هر دو بدون درب
باروت دان ایراد دارد