دو عدد صندلی فلزی کوچک دکوری

دو عدد صندلی فلزی کوچک

آنتیک