دو عدد صدف دریائی آنتیک زیبا دست ساز

ساخت ترکیبی از مواد و صدف و استخوان ماهی