دو عدد سکه 1000 دیناری نقره احمدشاه قاجار 1334/1335