دو عدد سنجاق قفلی بزرگ بطول 13 سانتیمتر ، قدیمی نایاب