دو عدد جعبه قران قدیمی

دو عدد جعبه قران قدیمی

یکی از جعبه ها کنده کاری مطابق تصویر