دو عدد بشقاب دیوارکوب آنتیک با تصاویری رومی ترسیم شده توسط نقاش اسپانیش

1,850,000 تومان

نام نقاش  :    Bartolome Esteban Murillo

مشخصه مهر شده نقاش : پشت بشقاب