دو عدد انفیه دان .حکاکی شده به اشعار و گل و بلبل

دو عدد انفیه دان

حکاکی شده به اشعار  .  گل  .  حیوانات مختلف

آنتیک . کهنه