دو عدد آویز گردنی بدون زنجیر عتیقه ، آنتیک بسیار کهنه