دو جلد کتاب ، تعمیرات اتومبیل رنو 5 و مبآنی آموزش تعمیرات تلویزیون رنگی