دوعدد ظرف شش ضلعی درب دار میناکاری شده ، آنتیک بینظیر