جعبه خاتم کوچک قدیمی منقش به نصر ومن الله … ، آنتیک بینظیر