جام سیلور ( 1 عدد )

جام سیلور ( 1 عدد )

مشخصه یا شناسنامه در کف کالا حک شده