تپانچه سرپر قدیمی قاجاری دسته کوتاه صدفکاری شده روی دسته و زرکاری روی لوله