تپانجه سرپر قدیمی دسته بلند قاجاری مهردار ، صدفکاری شده روی دسته و زرکاری روی لوله