تندیس چوبی شوبرت آهنگساز اتریشی ، دست ساز

تندیس زیبایی از شوبرت

کار دست

ساخت اتریش