تلفن قدیمی برند UTELCO

نلفن قدیمی

برند UTELCO

کاملا سالم