تعداد 22 عدد نوار VHS (فیلم و کارتون کودکان)

22 عدد نوار  VHS  شامل فیلم و کارتون

روی فیلم عنوانها مشخص میباشد  بیشتر برای کودکان

حدود 10 سال از آنها استفاده نشده