تعداد چهار عدد فنجان و سه پیاله نقاشی شده ، کلکسیونی

عینا مطابق تصاویر