دو عدد اسکناس سور شارژ 50 ریالی با فیلیگران جمهوری اسلامی ایران