تعداد ده عدد اسکناس 100 ریالی جمهوری اسلامی معروف به مدرسی در قالب 4 جفت بانکی و دو تک بانکی