تعداد بیست و دو عدد سکه های مختلف خارجی ( کویت،دراخما،لیر،کوپک، و روس) عینا مطابق تصاویر