تعدادی آی سی به نامهای 4585 /4518 /4072 /4001

تعداد و اسامی آنها عبارتند از

4585 . 95
4518 . 94
4072 .94
4001 . 7