تصاویر نقاشی شده از پادشاهان روی چینی ، تراش خورده از ظروف شکسته

مناسب جهت قاب کردن یا چسباندن روی ظروف