تابلو رنگ و روغن چوپان

تابلو رنگ و روغن چوپان

ابعاد بدون قاب  30 در 24 سانتیمتر

ابعاد با قاب 38 در 31 سانتیمتر

امضاء دارد

بسیار قدیمی