تابلو رنگ و روغن: فلک در مکتب خانه قدیمی

تابلو رنگو روغن

فلک در مکتب خانه اکابر

ابعاد بدونه قاب : 100  در  75  سانتیمتر