بشقاب دیوارکوب دست ساز خام از روز استقلال امریکا ، سیلور

قطر : 28 سانتیمتر