بخاری نفتی هلندی saffire

بخاری نفتی هلندی  saffire

شیشه و فیتیله ندارد