انواع سوئیچ الکترونیکی و الکتریکی و میتر

قطعات الکترونیکی و الکتریکی

انواع سوئیچ

ماده گی

شیشه میتر ترک دارد

کلا مطابق تصاویر