اره ماهی بطول یک متر

اره ماهی

طول یکمتر

تعداد دندان 66 عدد