آنتن گردان تلویزیون ( UHF/VHF ) با ریموت و بیس

آنتن پایه گردان تلویزیون همراه با تقویت کننده و ریموت