Tag Archives: قفل سازی در چالشتر

قفل سازی در چالشتر

  قفل سازی در چالشتر قفل سازی در چالشتر از شهرهای استان چهار محال بختیاری از دیر باز رواج داشته است. قفل سازان چالشتری این حرفه را از پدران خود آموخته اند و می شود گفت که شغلی خانوادگی است. ساخت آن به این شکل است که ابتدا تنه قفل که حاوی دستگاه قفل است […]