Tag Archives: بانکی(UNC)

اصطلاحات اسکناس

  توضیح اصطلاحات اسکناس باند: زمانی که صد برگ از یک اسکناس مشخص به صورتی در کنار هم قرار گیرند که کسر یا ممیز سمت چپ شماره های آنها یکی بوده و سه شماره سمت راست شماره های آنها از یک عدد مانند 101 شروع شود و به عدد 200 ختم شود باند گفته میشود.به […]