78 عدد 2 ریالی دو تاج محمد رضا شاه ، ضرب 1353

250,000 تومان