28 عدد 2 ریالی دو تاج محمد رضا شاه ، ضرب 1353

84,000 تومان