3 عدد تابلو نقاشی شده از پشت شیشه (1/3) جمعا

سه عدد تابلو نقاشی

ترسیم شده از پشت شیشه با قاب فلزی