یک قطعه تمبر یاد بود مساعی ایران در راه پیروزی ( کتاب ص 118 فی 3،300،000 )