یک عدد گلدان میناکاری شده آنتیک منقش به تصاویر بینظیر