یک عدد کشتی کوچک آنتیک ، ساخت ژاپن

جنس ترکیبی از چوب مواد و استخوان ماهی