یک عدد پشقاب روسی فلزی ، عهد ناصرالدین شاه

پشقاب روسی فلزی ، عهد ناصرالدین شاه

بسیار کهنه و آنتیک

عینا مطابق تصویر