یک عدد پاکت بازکن به همراه دربطری بازکن و یک پلاک منقش شده به شمایل ناپلئون سیلور قدیمی ، آنتیک