یک عدد مجسمه نوازنده ارگ کلاسیک ، خارجی

ارتفاع : 40 سانتیمتر