یک عدد قوری آنتیک چهارگوش بسیار زیبا و نفیس ایتالیایی